Kế Toán

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tổ chức bộ máy kế toán của phòng kế toán:– Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.– Báo cáo cho Ban Lãnh đạo tình hình sử dụng vốn và đề […]

Quản lý Thiết kế Kiến trúc

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý thiết kế theo trình tự thực hiện dự án và theo phạm vi công việc chuyên môn. Đưa ra các ý kiến chuyên môn về thiết kế và đề xuất các giải pháp phù hợp. Có ý kiến quyết định về phương  án thiết kế của dự án […]

Pháp lý Dự án

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các hạng mục công việc pháp lý dự án đảm nhiệm theo tiến độ dự án. Theo dõi tiến độ thanh toán, thực hiện thanh toán cho các hạng mục. Nhận, kiểm tra, theo dõi các hồ sơ chứng   từ bàn giao, thanh lý, nghiệm thu liên quan. […]