Với mục tiêu phát triển bền vững và mang lại giá trị thực cho mọi sản phẩm - dịch vụ thuộc hệ sinh thái Bất động sản – Xây dựng – Thương mại dịch vụ - Đầu tư khu công nghiệp của mình, văn hóa QP Group, trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp, thể hiện qua 5 giá trị cốt lõi: “Khát vọng chiến thắng - Tố chất lãnh đạo - Khách hàng là trung tâm - Liêm chính – Cam kết đồng hành”.
QP Group chủ động tập hợp những con người ưu tú, những người có tư tưởng, tài năng và bản lĩnh, biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần hợp tác cùng chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng trong đội ngũ, khuyến khích những suy nghĩ mang tính sáng tạo đi cùng với tinh thần trách nhiệm cao.

Về phong cách làm việc, QP Group đề cao tính hiệu quả, tốc độ và sự chính trực, điều luôn thấm nhuần trong mọi hành động của Người QP Group và tạo nên khối sức mạnh bền vững đưa Tập đoàn phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực tham gia. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chúng tôi còn muốn tác động tích cực đến cộng đồng thông qua các hoạt động gắn kết xã hội, đóng góp tình nguyện cho địa phương, v.v...